Biologia AR Szczecin

Forum kierunku Biologia

  • Index
  •  » Pomoce
  •  » Proponowane tematy prac magisterskich DLA ZESZŁEGO ROCZNIKA !!!

#1 2007-04-02 15:35:31

angel

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 96
Punktów :   

Proponowane tematy prac magisterskich DLA ZESZŁEGO ROCZNIKA !!!

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW III ROKU KIERUNKU BIOLOGIA

UWAGA: TEMATY DLA ZESZŁEGO ROCZNIKA !!!

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
KATEDRA ANATOMII ZWIERZĄT
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Maciej Melosik
1. Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierząt
2. Gospodarka łowiecka. Przykładowy temat: Szkody łowieckie wyrządzane przez dziki na terenie określonego obwodu łowieckiego.
KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I CYTOBIOLOGII
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Wiesław F. Skrzypczak
Fizjologia ciężarnej matki i noworodka. Proteomika. Nerkowa regulacja bilansu wodno-elektrolitowego. Przemiany metaboliczne u noworodków.
Propozycje tematów prac magisterskich
1. Poszukiwanie białkowych wskaźników tempa wzrostu i rozwoju młodych zwierząt
2. Koncentracja lipidów całkowitych, triglicerydów, cholesterolu całkowitego i jego frakcji HDL i LDL w osoczu krwi zwierząt w laktacji
3. Poszukiwanie zależności między wydalaniem z moczem sodu i potasu oraz potasu i magnezu a także między molalnością moczu i wydalaniem mocznika
KATEDRA GENETYKI I OGÓLNEJ HODOWLI ZWIERZĄT
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Marek Kmieć
I. Molekularny polimorfizm fragmentów genów, których produkty zaangażowane są w kształtowanie się cech użytkowości mlecznej bydła oraz odporności na mastitis
1. Charakterystyka genetyczna stada bydła o mlecznym/mięsnym kierunku użytkowania na podstawie polimorfizmu genów związanych z „osią somatotropową”
2. Charakterystyka genetyczna stada bydła o mlecznym/mięsnym kierunku użytkowania na podstawie polimorfizmu genów związanych z kształtowaniem cech użytkowości rozrodczej
II. Polimorfizm molekularny fragmentów genów, których produkty uczestniczą w kształtowaniu cech użytkowości rozrodczej świń oraz jakości tuszy i jakości mięsa świń
1. Polimorfizm genów należących do osi somatotropowej świń różnych ras i typów użytkowych
2. Polimorfizm genów których produkty uczestniczą w wyrażaniu się cech związanych z użytkowością rozrodcza świń
III. Diagnostyka molekularna nosicielstwa wad dziedzicznych u zwierząt gospodarskich
1. Frekwencja mutacji genu podjednostki CD 18 b2-integryny (syndrom BLAD) w stadach bydła o mlecznym/mięsnym kierunku użytkowania
2. Frekwencja mutacji genu syntazy urydyno-5’-monofosforanu (syndrom DUMPS) w stadach bydła o mlecznym/mięsnym kierunku użytkowania
IV. Detekcja i analiza polimorfizmu DNA Chinchilla lanigera oraz American mink
1. Charakterystyka odmian barwnych Chinchilla lanigera na podstawie polimorfizmu DNA
2. Charakterystyka odmian barwnych American mink na podstawie polimorfizmu DNA
KATEDRA HIGIENY ZWIERZAT I PROFILAKTYKI
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz
1. Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji pasożytniczych.
2. Wpływ inwazji pasożytniczych na parametry hematologiczne.
3. Parazytofauna zwierząt wolno żyjących.
4. Występowanie Cryptosporidium sp. u zwierząt.
KATEDRA HODOWLI KONI
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Ryszard Pikuła
1. Obserwacje nad zachowaniem się koni na pastwisku
2. Wzrost i rozwój źrebiąt koni różnych ras
3. Wskaźniki rozrodu koni
KATEDRA HODOWLI PTAKÓW UŻYTKOWYCH I OZDOBNYCH
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Alicja Dańczak
1.Ocena przebiegu embriogenezy wybranych ras kurek amatorskich ze szczególnym uwzględnieniem patologii lęgu
2.Sukces lęgowy łabędzia niemego (Cygnus olor) na wybranych zbiornikach wodnych, miejskich i okołomiejskich Szczecina
KATEDRA IMMUNOLOGII I MIKROBIOLOGII
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Antoni J. Furowicz
1. Analiza odporności komórkowej i humoralnej wybranych gatunków zwierząt.
2. Antybiotykooporność szczepów bakteryjnych chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt.
3. Analiza fenotypowa i genotypowa wybranych patogenów bakteryjnych.
3. Zastosowanie technik molekularnych w diagnostyce bakterii izolowanych z żywności.
KATEDRA NAUK O ZWIERZĘTACH PRZEŻUWAJĄCYCH
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Henryk Kamieniecki
1. Ocena wybranych wskaźników rozrodczych w zależności od płci i kierunku użytkowania bydła (4 studentów)
2. Ocena przebiegu wzrostu i rozwoju cieląt i młodzieży różnych ras oraz kierunków użytkowania bydła (4 studentów)
3. Ocena poziomu cech użytkowych mieszańców międzyrasowych w zależności od ras rodzicielskich (4 studentów)
4. Analiza zachowania przeżuwaczy (bydła mlecznego lub mięsnego), owce, jelenie, dziki w zależności od różnych systemów utrzymania (6 studentów)
5. Rytmika czynności biologicznych szynszyli w chowie fermowym
6. Zmienność behawioralna norek w zależności od odmiany barwnej
7. Fazy i etapy zachowania emocjonalnego i instynktownego szynszyli
8. Reakcje obronne norek pod wpływem działania czynników stresowych.
9. Wpływ terminu urodzenia na masę ciała, udział masy jąder w masie ciała oraz przyrost rogów u tryków rasy Wrzosówka Polska (2 osoby)
KATEDRA ROZRODU ZWIERZĄT
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Jan Udała
1.Ocena jakości oocytów pozyskanych w warunkach in vitro.
2.Wykorzystanie metody fluorescencyjnej w ocenie sezonowych zmian jakości nasienia tryków.
3.Wpływ wstrząsu chłodowego na właściwosci biologiczne plemników samców zwierząt gospodarskich.
4.Wpływ procesu mrożenia na właściwości biologiczne plemników tryka w aspekcie sezonowości rozrodu owiec.
5.Inny temat z zakresu biologii rozrodu zwierząt zaproponowany przez studenta, możliwy do wykonania w Katedrze.
KATEDRA ZOOLOGII
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska
prof. Elżbieta Kalisińska
1. Fluor w wybranych kościach lisa Vulpes vulpes pochodzącego z okolic Szczecina
2. Ksenobiotyki w tkankach i narządach ptaków oraz ssaków, w tym metale ciężkie
3. Ornitofauna wybranych obszarów woj. zachodniopomorskiego
4. Liczebność i rozmieszczenie chronionych gatunków ptaków na wybranych terenach woj. zachodniopomorskiego
5. Synurbijne stałocieplne kręgowce Szczecina
dr inż. Katarzyna M. Kavetska
1.Nicienie ogorzałki Aythya marila z terenu Pomorza Zachodniego
2.Biologiczne uwarunkowania kształtowania się struktury helmintofauny dzikich kaczek
dr Szymon Konwerski
1.Chrząszcze ryjkowcowate (Insecta: Coleoptera: Curculionidae) wybranych obszarów Polski zachodniej.
2.Chrząszcze podkorowe (Insecta: Coleoptera) wybranych obszarów leśnych Polski zachodniej
dr inż. Piotr Mysłek
1.Charakterystyka stopnia skostnienia wybranych kości czaszki lisa Vulpes vulpes
2. Charakterystyka kości prącia os penis samców lisa Vulpes vulpes o znanym wieku
dr inż. Ewa Działa-Szczepańczyk
1.Cechy morfometryczne żołądka gruczołowego i mięśniowego ogorzałki Aythya marila
2.Wielkość wątroby wybranych gatunków ptaków środowiska wodnego
dr inż. Zofia Mazowiec
1.Kolonie gawronów na terenie woj. zachodniopomorskiego
2.Ślimaki lądowe wybranych parków Szczecina
Uwaga:
uściślenia obszarów, na których prowadzone będą badania jest uzależnione od miejsca zamieszkania studenta
KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I GOSPODARKI PASZOWEJ
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Krum Petkov
1.Wartość odżywcza białka pokarmów i pasz określana metodami:
¨chemicznymi (AA, EAA, CS, EAAI)
¨biologicznymi (PER, NPR, BV, DP, DT, NPU)
2.Przemiana materii i energii
¨bilans azotu, węgla i wybranych składników mineralnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska
¨bilans energii
3. Probiotyki, preparaty drożdżowe, nasiona strączkowe (łubin, groch), ziarna zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto, owies)
Przykładowa tematyka:
1.Oddziaływanie różnych składników pokarmowych na pobieranie i wykorzystanie pokarmu.
2.Ocena zawartości włókna pokarmowego w wybranych ziarnach zbóż lub nasion roślin strączkowych.
3.Ocena jakości białka pasz czy produktów żywnościowych
4.Bilans składników mineralnych.
ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Jarosław Prabucki
1. Przeżywalność pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.) w niskiej temperaturze powietrza.
2. Przeżywalność pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.) w wysokiej temperaturze powietrza.
3. Porównanie rozwoju osobniczego matek podgatunków pszczoły miodnej (Apis
mellifera L.) użytkowanych w Polsce.
4. Ocena długości życia trutni pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.) w zróżnicowanych warunkach bytowania.
5. Porównanie plenności murarki ogrodowej (Osamia rufa L.) w zróżnicowanych terminach chowu.
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
KATEDRA BIOCHEMII
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Janina Nowak
1. Mikroelementy a ładunek energetyczny komórki w roślinach
2. Rola nawozów azotowych w metabolizmie roślin
3. Udział polutantów w kształtowaniu puli ATP w roślinie
4. Porównanie zawartości niektórych flawonoidów w owocach wybranych roślin
5. Rola niektórych herbicydów w kształtowaniu aktywności enzymów szlaku metabolicznego fotosyntezy
6. Wpływ antropogenicznych obciążeń środowiska na wybrane parametry biochemiczne gleby i roślin
7. Zawartość metali ciężkich w podłożu a ładunek energetyczny komórki
Możemy również realizować tematy prac zaproponowane przez magistrantów.
KATEDRA BOTANIKI i OCHRONY PRZYRODY
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Stefan Friedrich
1. Charakterystyka roślinności wybranych obiektów, np.: miasta, jeziora, torfowiska, kompleksu leśnego, użytku ekologicznego, rezerwatu, gminy, obszaru Sieci Natura 2000 itp.
2. Flora i zbiorowiska roślinne poboczy dróg różnych kategorii
3. Udział gatunków leczniczych we florze roślin naczyniowych wybranego terenu
4. Grzyby wyższe lasów miejskich Szczecina
5. Rośliny niższe (glony) wybranych zbiorników wodnych Szczecina
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody zatrudniająca 2 pracowników samodzielnych oraz 4 doktorów, może przyjąć 3-4 magistrantów z kierunku biologia
KATEDRA ENTOMOLOGII STOSOWANEJ
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Krystyna Janowicz
1. Zgruowania biegaczowatych w wybranych siedliskach nad Zalewem Szczecińskim
2. Zgrupowania biegaczowatych w wybranych rezerwatach , parkach krajobrazowych oraz terenów specjalnej troski
3. Badania nad występowaniem chrząszczy pożytecznych na terenach leśnych
4. Owady pożyteczne występujące na terenach parków miejskich w Szczecinie i okolicach
5. Szkodniki drzew i krzewów w wybranych zieleńcach Szczecina
6. Biologia, zagrożenia i występowanie wybranych szkodników w parkach
7. Nicienie pasożytnicze i pożyteczne w agrocenozach, parkach i aglomeracjach
8. Wpływ organizmów glebowych na populację nicieni
9. Biologia i występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie woj. zach-pomorskiego
10. Biologia , występowanie i uszkodzenia słonika żołędziowca w parkach Szczecina
11. Biologia i występowanie kowala bezskrzydłego w parkach i alejach w Szczecinie
12. Występowanie nietoperzy w Szczecinie i okolicach
KATEDRA FITOPATOLOGII
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Janusz Błaszkowski
1. Grzyby pasożytnicze roślinności kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae-fagetum) w Drawieńskim Parku Narodowym.
2. Grzyby pasożytnicze roślinności wybranego zespołu roślinnego.
3. Arbuskularne grzyby mikoryzowe z gromady Glomeromycota wybranego obszaru.
KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Barbara Marska
Tematy prac magisterskich dla studentów kierunku BIOLOGIA
1.Porównanie parametrów fizjologicznych oraz cech anatomicznych i biometrycznych wybranych gatunków drzew w środowisku miejskim Szczecina.
2.Wpływ różnych dawek wybranych metali ciężkich na procesy fizjologiczne i cechy anatomiczne roślin.
3.Badanie potencjału allelopatycznego związków fenolowych i hydroksykumarynowych na siewki wybranych roślin.
4.Oddziaływanie związków lotnych na reakcję fizjologiczną wybranych roślin.
5.Wpływ egzogennych regulatorów wzrostu na procesy fizjologiczne wybranych roślin.
6.Wpływ syntetycznych regulatorów wzrostu na reakcje fizjologiczną wybranych roślin.
Tematy mogą ulec pewnym modyfikacjom po rozmowach z kandydatami.Aktualnie Katedra może przyjąć do 6 magistrantów.
KATEDRA GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Piotr Masojć
1. Wpływ kwasu abscysynowego (ABA) na kiełkowanie ziarniaków zbóż.
2. Genetyczne uwarunkowanie spoczynku ziarniaków zbóż
3. Wpływ zasolenia na rozwój roślin w kulturach hydroponicznych
4. Oddziaływanie cynku na rozwój roślin pszenżyta
KATEDRA ŁĄKARSTWA
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Henryk Czyż
Proponujemy następujące tematy robocze:
1.Charakterystyka florystyczna trwałych użytków zielonych wyłączonych z rolniczego wykorzystywania.
2.Charakterystyka botaniczna siedlisk łąkowych z udziałem roślin prawnie ochronych.
3.Rośliny terapeutyczne w runi trwałych użytków zielonych.
4.Analiza florystyczna łąk nadmorskich z udziałem roślinności halofilnej.
5.Analiza zbiorowisk roślinnych muraw kserotermicznych.
6.Skład florystyczny oraz walory przyrodnicze trwałych użytków zielonych, w zależności od warunków siedliskowych (łąki śródleśne, bagienne i itp.).
Wyżej wymienione zagadnienia są przykładowymi tematami prac magisterskich do wykonania w nasze jednostce. Istnieje również możliwość realizacji innych tematów prac, interesujących i zasugerowanych przez studentów, w ramach szeroko rozumianego pojęcia „łąkarstwo”.
KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Bożena Michalska
Studenci kierunku Biologia mogą wykonywać prace dotyczące warunków bioklimatycznych wybranego regionu pod kątem turystyki, rekreacji oraz wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Podstawę opracowania stanowią wskaźniki odczuwalności cieplnej obliczane z standardowych parametrów meteorologicznych z dłuższego okresu czasu (co najmniej 20-lecia).
KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Zdzisław Zabłocki
1. Ocena stanu zadrzewień i zakrzewień miejskich w dzielnicy Szczecina Warszawo.
2. Ocena stanu zadrzewień i zakrzewień miejskich w dzielnicy Szczecina Warszewo.
3. Ocena zanieczyszczenia atmosfery na wybranym obszarze przy użyciu porostów.
KATEDRA ROŚLIN OZDOBNYCH
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Ludmiła Startek
1.Ocena dynamiki i długości kwitnienia oraz trwałości kwiatów ważnych gospodarczo roślin ozdobnych w zależności od rodzaju podłoża i nawożenia (do wyboru taksony z następujących rodzajów roślin (Chrysanthemum, Freesia, Impatiens, Pelargonium, Viola).
2.Wpływ bioregulatorów oraz innych związków na dynamikę wzrostu i rozwoju oraz wartość handlową niektórych roślin ozdobnych (taksony z rodzajów podanych w p.1 lub inne – do uzgodnienia, zgodnie z zainteresowaniami magistrantów).
3.Porównanie i ocena przydatności kilku preparatów krajowych i zagranicznych do kondycjonowania i przedłużania trwałości kwiatów ciętych oraz materiałów roślinnych uzupełniających – stosowanych we florystyce (do wyboru: ozdobne rośliny sezonowe gruntowe, rośliny spod osłon).
4.Porównanie wschodów i dynamiki wzrostu pięciu taksonów roślin ozdobnych w zależności od bioregulatorów, którymi zostaną potraktowane nasiona.
5.Porównanie przebiegu faz fenologicznych oraz wartości dekoracyjnej pięciu taksonów jednorocznych roślin ozdobnych wysiewanych w trzech terminach wprost do gruntu.
KATEDRA SADOWNICTWA
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Krystyna Ostrowska
Tematyka prac magisterskich dla kierunku Biologia z zakresu fenologii roślin sadowniczych. Podajemy 3 tematy możliwych do realizacji prac magisterskich:
1.Fenologia drzew ziarnkowych.
2.Fenologia drzew pestkowych.
3.Fenologia roślin jagodowych.
KATEDRA UPRAWY ROLI, ROŚLIN I DOŚWIADCZALNICTWA
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Sławomir Stankowski
Pracownia Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
1.Rdest ostrokończysty Polygonum cuspidatum jako źródło biomasy oraz sposoby jej wykorzystania
2.Potencjał allelopatyczny niektórych gatunków chwastów w stosunku do siewek roślin uprawnych
3.Określenie sprawności reakcji fotochemicznych w procesie fotosyntezy z wykorzystaniem fluorymetru impulsowego typu PAM 200
Pracownia Szczegółowej Uprawy Roślin
1.Biologia wzrostu i rozwoju soi w zależności od rozmieszczenia roślin w łanie
2.Biologia wzrostu i rozwoju wybranych odmian populacyjnych i heterozyjnych rzepaku ozimego
Zakład Doświadczalnictwa
1.Oceny żywotności nasion roślin uprawnych i metody poprawy ich wigoru
2.Modelowanie wzrostu roślin miskanta chińskiego
3.Modelowanie wzrostu roślin spartiny preriowej
KATEDRA WARZYWNICTWA
Kierownik Katedry: Dr hab. Ewa Rekowska
Zakres badań obejmowałby szczegółowe obserwacje faz technologicznych podczas okresu wegetacji roślin warzywniczych i leczniczych, ocenę dynamiki wzrostu roślin, a także analizę wielkości i jakości plonu uprawianych gatunków.
Poniżej przykłady tematów:
1.„Porównanie dynamiki wzrostu oraz plonowania różnych form bazylii pospolitej (Ocimum basilicum)”.
2.„Wzrost i plonowanie odmian leczniczych hodowli Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu uprawianych w warunkach Pomorza Zachodniego”.
3.„Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na cechy biometryczne roślin dwóch odmian botanicznych endywii”.
ZAKŁAD DENDROLOGII I KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI
Kierownik Zakładu: dr hab. Wanda Bacieczko, prof. nadzw.
Tematy prac magisterskich dla kierunku Biologia:
1. Flora naczyniowa kanałów melioracyjnych w Kotlinie Pyrzyckiej i jej znaczenie biocenotyczne,
2. Ekologia populacji i czynna ochrona pełnika europejskiego Trollius europaeus L.
3. Fenologia wybranych gatunków rodzaju Magnolia w Ogrodzie Dendrologgicznym w Glinnej, w Arboretum w Przelewicach i w Szczecinie.
ZAKŁAD EKOLOGII
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Ignacy Kutyna
Propozycje tematów prac magisterskich dla kierunku biologia:
1. Zbiorowiska roślinne występujące w obrębie zrekultywowanej kopalni odkrywkowej po zakończeniu eksploatacji margli i wapieni.
2. Stopień degeneracji zbiorowisk roślinnych w obrębie szlaków turystycznych i w ich sąsiedztwie.
3. Zbiorowiska leśne w obrębie ziemnych dróg leśnych i w ich sąsiedztwie.
4. Antropogeniczne zbiorowiska wybranego miasta.
5. Sukcesja wtórna roślinności na gruntach porolnych.
6. Zbiorowiska pól uprawnych i w obrębie ziemnych dróg śródpolnych.
7. Zbiorowiska roślinne na tle zróżnicowanych czynników ekologicznych.
8. Wpływ czynników ekologicznych (gleba i rzeźba terenu) na skład
florystyczny fitocenoz muraw kserotermicznych i piaskowych.
ZAKŁAD HODOWLI ROŚLIN OGRODNICZYCH
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Danuta Rzepka-Plevneś
Tematy prac magisterskich dla kierunku Biologia
1. Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genami determinującymi odporność na stresy pokarmowe w podłożu.
2. Somatyczna embriogeneza u pomidora Lycopersicum chiloense.
3. Efektywność rozmnażania Lycopersicum peruvianum w kulturach in vitro na drodze organogenezy i somatycznej embriogenezy.
ZAKŁAD PRODUKCJI ROŚLINNEJ I NAWADNIANIA
Kierownik Zakładu: Dr hab. Cezary Podsiadło, prof. nadzw.
1. Oddziaływanie nawadniania i nawożenia mineralnego na zmiany w budowie anatomicznej i morfologicznej wybranych gatunków krzewów owocowych
2. Wpływ stresu wodnego i pokarmowego na aktywność fotosyntetyczną - biochemiczną dwóch odmian brzoskwini.
3. Wpływ stresu wodnego i pokarmowego na aktywność fotosyntetyczną - biochemiczną dwóch odmian śliwy.
4. Wpływ stresu wodnego i pokarmowego na aktywność fotosyntetyczną - biochemiczną dwóch odmian wiśni.
5. Wpływ stresu wodnego i pokarmowego na aktywność fotosyntetyczną - biochemiczną dwóch odmian jabłoni.
6. Wpływ stresu wodnego i pokarmowego na aktywność fotosyntetyczną dwóch odmian borówki wysokiej.
7. Oddziaływanie nawadniania i nawożenia mineralnego na zmiany w budowie anatomicznej i morfologicznej wybranych gatunków drzew owocowych.
8. Oddziaływanie wody magnetyzowanej na zmiany w dynamice wzrostu i rozwoju roślin warzywnych.
9. Ocena rozwoju sadzonek sosny i modrzewia w uprawie na gruntach porolnych z wykorzystaniem mikoryzacji ściółką leśną, nawadniania i nawożenia organicznego.
10. Oddziaływanie wody o różnym stopniu zasolenia na wzrost i rozwój wybranych gatunków roślin uprawy polowej i ogrodniczej.
11. Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na zdrowotność wybranych gatunków roślin ogrodniczych.
WYDZIAŁ NAUK O ŹYWNOŚĆI I RYBACTWA
KATEDRA ANATOMII I EMBRIOLOGII RYB
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Krzysztof Formicki
1.Wpływ pola magnetycznego na kształtowanie się ubarwienia form młodocianych u ryb (komórki barwnikowe)
2.Morfo-mechaniczne osobliwości budowy jaj i osłon jajowych ryb kostnoszkieletowych na tle warunków naturalnego rozrodu
3.Osobliwości embriogenezy skorupiaków, ze szczególnym uwzględnieniem raków
4.Ważniejsze elementy produkcji materiału zarybieniowego łososia (Salmo salar L.) w aspekcie możliwości restytucji tej ryby do cieków wodnych południowo-zachodniego Bałtyku
5.Wpływ pola magnetycznego na zjawisko turgoru jaj w przebiegu embriogenezy u ryb
6.Obraz histologiczny skóry różnych gatunków ryb karpiowatych
7.Obraz histologiczny gonad ryb dojrzewających w warunkach kontrolowanych
8.Osobliwości rozwoju zarodkowego wybranych gatunków ryb kostnoszkieletowych
9.Reakcje kierunkowe larw i narybku różnych gatunków ryb w polu magnetycznym
10.Ocena biologicznej jakości gamet ryb
11.Rozród ryb akwariowych
12.Motoryka embrionalna ryb – istota, rodzaje i biologiczne znaczenie
13.Przestrzeń okołożółtkowa jaj ryb kostnoszkieletowych
14.Zastosowanie magnesów stałych w połowach gospodarczych – badania terenowe z użyciem sprzętu rybackiego
15.Wpływ wybranych czynników (fizycznych i chemicznych) na przebieg rozwoju zarodkowego ryb
ZAKŁAD CHORÓB RYB
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Wojciech Piasecki
Prace magisterskie wykonywane w naszym zakładzie w większości przypadków polegają na przeprowadzeniu kompleksowych badań parazytofauny wybranych gatunków ryb morskich i słodkowodnych. Próby pobierane są w możliwie stałych odstępach czasowych w ciągu całego roku. Ryby poddaje się badaniu parazytologicznemu, według powszechnie stosowanych metod. Znalezione pasożyty utrwala się i konserwuje a niektóre z nich barwi i przekształca w preparaty trwałe. W trakcie badań wykonuje się dokumentacje fotograficzna, przy użyciu kamery cyfrowej zintegrowanej z mikroskopem. Badania niektórych ryb, takich jak stornia, są prowadzone we współpracy z Międzynarodowa Radą Badań Morza (ICIS). Zdecydowana większość prac magisterskich wykonywanych w naszym zakładzie została opublikowana.
ZAKŁAD FIZJOLOGII RYB
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Bernard Kłyszejko
Głównym kierunkiem badań prowadzonych w naszym Zakładzie jest wpływ anestetyków na ryby.
W tym celu opracowane zostały metody rejestracji pracy serca ryb in vivo, przy minimalnym ograniczeniu motoryki. Badany jest wpływ takich anestetyków jak Propiscin, MS-222, 2-fenoksyetanol, diazepam i olejek goździkowy na behawioryzm, pracę serca, oddychanie i reaktywność na bodźce zewnętrzne usypianych ryb. Dokonywane s± analizy porównawcze poszczególnych środków oraz podejmuje się próby wyjaśnienia mechanizmu działania tych związków.
Równoległym kierunkiem badań jest wpływ zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami ochrony roślin na funkcję centralnego układy nerwowego ryb, na podstawie reaktywności izolowanych organów oraz metodą warunkowania klasycznego.
Precyzowania konkretnych tematów dokonuje się po zgłoszeniu się kandydatów.
ZAKŁAD HYDROBIOLOGII
Kierownik Zakładu: Dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, prof. nadzw.
1. Ocena faunistyczna jezior, cieków i małych zbiorników śródmiejskich.
2. Zooplankton i peryfitonu małych zbiorników śródmiejskich.
3. Rozwój i sukcesja zespołów zooplanktonowych i peryfitonowych w różnych typach zbiorników wodnych i ciekach.
4. Ocena stanu troficznego zbiorników wodnych na podstawie analizy biologicznej.
ZAKŁAD GOSPODARKI RYBACKIEJ NA WODACH OTWARTYCH
Kierownik Zakładu: Dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak, prof. nadzw.
- Rybackie zagospodarowanie zbiorników naturalnych
- biologa ważniejszych gospodarczo gatunków ryb
- zróżnicowanie populacyjne i ekomorfologiczne różnych gatunków ryb
słodkowodnych i morskich
- bonitacje rybackie cieków i jezior
- badania biologiczne różnych populacji krabów wełnistoszczypcych
bytujących w wodach Europy
- zróżnicowanie genetyczne populacji ryb słodkowodnych
- gospodarka różnymi gatunkami ryb słodkowodnych
- badania nad optymalizacją narzędzi połowu stosowanych w wodach
śródlądowych
Przykłady tematów prac:
Wybrane cechy biologiczne sielawy z jezior zachodniopomorskich
Wybrane cechy biologiczne ryb z wybranych jezior Pojezierza Myśliborskiego
Charakterystyka biologiczna kraba wełnistoszczypcego z wód estuarium Odry
Analiza i ocena płodności kraba wełnistoszczypcego
Analiza różnych form kraba wełnistoszczypcego oraz określenie ich przeżywalności
Charakterystyka biologiczna szczupaka (lub okonia, leszcza, płoci) z wybranych jezior Pomorza Zachodniego
Struktura i wielkość połowów ryb w wodach Pomorza Zachodniego
Gospodarka rybacka w wodach estuarium Odry
Lista ww. tematów nie wyczerpuje zakresu badań prowadzonych w naszym Zakładzie. W związku z tym każdy student przychodzący jako magistant ma prawo wyboru i modyfikacji tematu badawczego, który dostosowujemy do zainteresowań studenta. Zapraszamy wszystkich chętnych do pisania prac inżynierskich i
magisterskich w naszym Zakładzie. W latach poprzednich wielokrotnie
magistranci innych kierunów prowadzili u nas swoje badania a ich prace
były publikowane i dobrze lub bardzo dobrze oceniane przez recenzentów.
ZAKŁAD HYDROCHEMII I OCHRONY WÓD
Kierownik Zakładu: Dr hab. Jacek Kubiak, prof. nadzw.
1.Charakterystyka fizyko-chemiczna wód Zalewu Kamieńskiego i jego dopływów.
2.Kształtowanie się chemizmu wód jeziora Dąbie, rzeki Odry i Regalicy w okresie jesienno-wiosennym 1970-1971.
3.Ocena trofii jeziora Lubie z uwzględnieniem wpływu warunków hydrochemicznych rzeki Drawy.
4.Wstępna charakterystyka hydrochemiczna trzech wybranych jezior zlewni jeziora Ińsko. Poziom mineralizacji wód jeziora Dąbie w latach 1997/1998
5.Obciążenie materią organiczną oraz warunki tlenowe w wodach jeziora Dąbie Zawartość form związków azotu i fosforu w wodach jeziora Dąbie w latach 1997/1998
6.Ocena stopnia obciążenia materią organiczną i substancjami biogennymi wód jezior: Ostrowo, Piaski i Przybiernowskie
7.Charakterystyka porównawcza polskiego i szwedzkiego systemu monitoringu podstawowego jezior na przykładzie zbiorników Morzycko i Woświn
8.Jakość wód i podatność na degradację wybranych jezior Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Wełtyńskiej w latach 1977-1998
9.Związki korelacyjne między parametrami i wskaźnikami morfometrycznymi jezior Pomorza Zachodniego
10.Zawartość metali ciężkich i metali ziem alkalicznych w wybranych jeziorach Pomorza Zachodniego w latach 1998-1999
11.Ocena podatności na degradację wybranych jezior zlewni rzeki Dziwnej
12.Kształtowanie się warunków termicznych i tlenowych w jeziorze Wełtyń w latach 1979-2000

Offline

 
  • Index
  •  » Pomoce
  •  » Proponowane tematy prac magisterskich DLA ZESZŁEGO ROCZNIKA !!!

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.fc-misieniechce.pun.pl www.retro-vintage.pun.pl rośnie na brzegach wód most film wojenny jugosłowiański pkemon fire red cheats