Biologia AR Szczecin

Forum kierunku Biologia


  • Index
  •  » Pomoce
  •  » ZWIERZĘTA W EKSPERYMENTACH I METODY ALTERNATYWNE :P

#1 2009-01-23 22:27:45

Mycha

Biolog w pełni ;D

4273044
Call me!
Zarejestrowany: 2007-01-18
Posty: 122
Punktów :   

ZWIERZĘTA W EKSPERYMENTACH I METODY ALTERNATYWNE :P

Przykładowe pytania na EGZAMIN z „Zwierzęta w eksperymentach i metody alternatywne”.

1.    Co to jest wiwisekcja?

WIWISEKCJA:
Zabieg operacyjny wykonywany na żywym zwierzęciu, w celach badawczych, nie terapeutycznych. Używa się do badań zwierząt zamiast ludzi. Upodmiotowienie człowieka i uprzedmiotowienie zwierząt.
Wiwisekcja jest przedmiotem protestów obrońców praw zwierząt, którzy wskazują na znaczenie różnic międzygatunkowych oraz postulują zastąpienie jej alternatywnymi metodami badań (np. badaniami na tkankach, symulacjami komputerowymi, czy pełnym wykorzystaniem już zdobytych doświadczeń).
Wiwisekcja jest jednym z rodzajów eksperymentów.

2.    Kim był Erasistratos z Keos?

Erasistratos z Kreos w IIIw.p.n.e (ok. 300 – 245p.n.e):
Przeciwstawiał się naukom Hipokratesa, nie uznawał upuszczania krwi, natomiast jako główna przyczynę chorób uznawał nieodpowiednie odżywianie, dlatego jako leczenie zalecał przede wszystkim odpowiednią dietę. Był znawcą chorób serca i cenionym chirurgiem oraz prekursorem badań eksperymentalnych na zwierzętach. Wniósł istotny wkład w poznanie anatomii człowieka: dowiódł istnienia węzłów chłonnych i zjawiska krążenia krwi, dał pierwszy opis anatomii serca, wyróżnił nerwy czuciowe i ruchowe, podkreślał znaczenie mózgu i odnotował jego zwoje. Napisał szereg dzieł, które niestety zaginęły.

3.    Kim był Klaudiusz Galen z Pergamonu?

Jednym z najważniejszych badaczy i eksperymentatorów był grecki lekarz i przyrodnik Klaudiusz Galen z Pergamonu (129-199). Swoją wiedzę na temat ciała ludzkiego pomnożył pracując jako lekarz rzymskich gladiatorów. W jego pismach są także informacje na temat oględzin ciał poległych nieprzyjaciół. Z zachowanych przekazów wiemy, że choć nie prowadził sekcji zwłok ludzkich, to systematycznie prowadził je w przypadku zwierząt a także dokonywał ich wiwisekcji. Badania fizjologiczne Galena były prowadzone w oparciu o wiwisekcje świń: „przecinał np. mięśnie międzyżebrowe i rdzeń kręgowy na różnych wysokościach. Dzieki temu dokonał szeregu trafnych odkryć". Badania i eksperymenty medyczne dotyczące ludzi dokonywał zwłaszcza na małpach, które, z racji podobieństwa anatomicznego, w taki sposób stały się substytutem ciała ludzkiego. Bezkrytyczne przekonanie o anatomicznej zgodności ciała małpy z ludzkim było jednak przyczyną wielu błędów w opisach i rozumowaniu i zaważyło na wiele wieków o wiedzy medycznej. Trzeba jednak przyznać, że dzięki wiwisekcjom i sekcjom małp Galen odkrył zasady funkcjonowania układu oddechowego oraz pokarmowego, obalając błędne przekonania Arystotelesa w tym względzie.

4.    Kim był Claude Bernard?

Claude Bernard (1813 – 1878r):
Twórca współczesnego eksperymentu fizjologicznego w tym wiwisekcyjnego.
Prowadził eksperymenty na żywych królikach. Dokonywał sekcji sympatycznego nerwu z okolicy szyi, aby zbadać wpływ tej ingerencji na ciepłotę ciała.
Jego prace wykazywały znaczenie homeostazy organizmu. Opisał rolę trzustki ślinianek i wątroby w procesie trawienia, a także drogę przebywaną przez tlen w organizmie.
Zbadał i opisał zasady reakcji odruchowej.
Opracował podstawy biochemiczne glikogenu i kurary.
Pionier nakłóć IV komory mózgu.

5.    Podać dwóch eksperymentatorów, którzy przeprowadzili wiwisekcje na ludziach jeszcze p.n.e?

•    Erasistratos z Keos;
•    Herophilos z Chalkendonu;

6.    Które grupy ludzi w czasach aleksandryjskich mogły być wykorzystane do wiwisekcji i dlaczego?

Przyzwalano ówczesnym nadwornym lekarzom na przeprowadzanie sekcji zwłok a także wiwisekcji na skazańcach i niewolnikach. Wiązało się to z przekonaniem starożytnych Greków, że byli oni pozbawieni statusu ludzkiego. Greccy filozofowie, nie wyłączając Sokratesa, używali chętnie nazwy „barbarzyńca" do przedstawicieli wszystkich innych (obcych) nacji. Tradycja grecka owych barbarzyńców zrównała pod względem prawnym i moralnym ze zwierzętami. Skoro dopuszczalne były wiwisekcje na zwierzętach, tym samym dopuszczalne były na ludziach pochodzących spoza społeczności. Praktyki wiwisekcyjne pozwoliły aleksandryjskim medykom na pomnażanie wiedzy anatomicznej, dzięki której zdobyli nie tylko największy prestiż fachowy w starożytności, ale także dość dobrze poznali ludzki organizm. Niestety ta wiedza nie przetrwała do czasów współczesnych, gdyż wszelkie informacje na ten temat zginęły w pożarze Biblioteki Aleksandryjskiej.

7.    Kto pierwszy zadał publicznie pytanie „Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć” Kiedy to było?

Jeremy Bentham (1748–1832), angielski filozof, ekonomista i teoretyk prawa.

8.    Jaki stosunek miał Karol Darwin do eksperymentów na zwierzętach?

TEORIA EWOLUCJI – Karola Darwina dostarczyła realnych uzasadnień wykorzystywania zwierząt (1859r.). Darwin wierzył w istnienie ciągłości emocjonalnej między ludźmi a zwierzętami;

9.    Podaj korzyści z eksperymentowania na zwierzętach?

Korzyści z eksperymentowania na żywych zwierzętach można wymienić w kilku sferach:
1. Korzyści ekonomiczne:
•    Zwierzęta doświadczalne są tanie, dla przykładu hodowla myszy czy szczurów nie stanowi poważnego obciążenia dla laboratoriów. Jeśli nawet jest możliwe prowadzenie analogicznych doświadczeń na ludziach, to koszty ich są wielokrotnie wyższe.
•    Lekarze i naukowcy nabywają koniecznych umiejętności ćwiczą na tanich i łatwo wymiennych zwierzętach, przez co skuteczność operacji dokonywanych na ludziach znacząco wzrasta.
2. Korzyści medyczne (terapeutyczne):
•    Eksperymenty na zwierzętach pozwalają uniknąć kosztownych błędów i jeszcze przed wprowadzeniem do obrotu handlowego określić niepożądane skutki uboczne bądź przeciwwskazania stosowania niektórych terapii chirurgicznych i farmakologicznych.
3. Korzyści ekologiczne:
•    Eksperymenty potwierdzają jedność biologiczną wszystkich organizmów żywych (biojedność) oraz wpływ przynajmniej niektórych czynników związanych z działalnością człowieka na życie w ogóle, jak i na pojedyncze gatunki bądź organizmy.
4. Korzyści naukowe:
•    Łatwość osiągnięcia przedmiotu badań i prosta powtarzalność poszczególnych eksperymentów z uwagi na powszechność występowania materiału poddawanego doświadczeniom. Dzięki temu rezultaty badań są powtarzalne i nie zależą od stanu środowiska zewnętrznego.

10.    Podać negatywne skutki prowadzenia eksperymentów?

1. Skutki moralne:
•    Obniżenie ogólnego poziomu wrażliwości moralnej, w tym zwłaszcza pracowników nauki poddających eksperymentom i wiwisekcjom żywe organizmy. Zwierzętom poddawanym eksperymentom zadaje się niekonieczne cierpienie, co może się przenieść na kolejne kontakty ze środowiskiem naturalnym a nawet ujawniać się w stosunkach z innymi ludźmi.
•    Uprzedmiotowienie zwierząt - w stosunku do zwierząt poddanych eksperymentom stosuje się nazwy pochodzące z procesów technologicznych jak np. „obiekt doświadczalny", „próbka nr ..." itp., co powoduje instrumentalne ich traktowanie.
•    Efekt gradualizmu - dopuszczalność pewnych praktyk badawczych skutkuje przyzwalaniem na coraz to nowe eksperymenty stanowiące logiczną kontynuację dotychczas prowadzonych. W ten sposób efekt końcowy takiego rozszerzania ich zakresu „jest dramatyczną zmianą w stosunku do sytuacji początkowej. Takie małe kroki bywają niezauważalne aż do chwili, kiedy jakiś przypadek spowoduje niebezpieczny skutek; wówczas się go niweluje i próbuje formułować dopuszczalne granice takich interwencji", na nowym coraz wyższym poziomie.
2. Skutki ekologiczne:
•    hodowla zwierząt laboratoryjnych poza naturalnym środowiskiem oraz „konstruowanie" organizmów transgenicznych o z góry zaplanowanych właściwościach może zmienić historię każdego gatunku zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach a w efekcie i wpłynąć na stan ziemskiego ekosystemu.

11.    Podać skutki niewymierne i uboczne?

•    Akcje sprzeciwu przeciwko wiwisekcjom poprawiają stan wiedzy biologicznej społeczeństwa.
•    Konsumenci zaczynają rozróżniać producentów leków, kosmetyków oraz placówki naukowe jako ekologiczne (nieprowadzące eksperymentów na żywych zwierzętach) i nieekologiczne, co w efekcie wymusza większą dbałość producentów o wprowadzanie do produkcji technologii sprzyjających środowisku.
•    Protesty uwrażliwiają także społeczeństwo na cierpienie nie tylko ludzi ale i sfery non-human. Efektem tego jest poprawa stanu moralności w społeczeństwie.
•    Opór przed prowadzeniem wiwisekcji na zwierzętach może przyczynić się do propagowania zdrowego stylu życia, co poprzez poprawę stanu zdrowia obywateli w znaczący sposób może zmniejszyć zapotrzebowanie na tego typu doświadczenia
•    Skuteczność form protestu niewątpliwie integruje społeczeństwa i przygotowuje je do kolejnych działań w obronie praw ludzi i innych organizmów żywych.
•    Rozpowszechnianie się wegetarianizmu i ruchów obrońców praw zwierząt.

12.    W jaki sposób religie tj. judaizm, chrześcijaństwo i islam przedstawiały relacje między człowieczeństwem a zwierzętami?

Religia:
•    ISLAM – tradycje sprzeciwiające się okrucieństwu, zwarte są one w stwierdzeniach Mahometa, który potępiał ludzi okrutnych dla psów i ptaków.
•    CHRZEŚCIJAŃSTWO – 6 dnia – Księga Rodzaju ST „Bóg stworzył zwierzęta pełzające i dzikie”. W 1999r – 41 biskupów Anglikińskich podpisało się pod oświadczeniem sprzeciwiającym się noszeniu futra ze względów moralnych i teologicznych. Jan Paweł II napisał: „Korzystanie bogactw naturalnych, roślinnych i zwierzęcych nie może być oderwane od.
Panowanie nad bytami nieożywionymi i istotami żywymi nie jest absolutne.
•    HINDUIZM – zakazuje krzywdzenia wielkich istot czujących. Święta pisma nakazują wegetarianizm, a każdy kto spożywa mięso (bądź uczestniczy w jego przygotowaniu) popełnia grzech zabicia zwierzęcia.
•    BUDDYZM – rozszerza wymagania etyczne na świat pozaludzki, nakazuje traktować zwietrz eta jak istoty godne współczucia. Skłania do powstrzymywania się zabijania zwierząt.

13.    Kiedy i gdzie uchwalono pierwszą ustawę przeciw okrucieństwu wobec zwierząt zawierającą przepisy dotyczące eksperymentowania na zwierzętach?

„Ustawa przeciw okrucieństwu zwierząt” – 1876r. – (1822r., 1835r., 1849r. – pierwsze) – w Wielkiej Brytanii – zawierała przepisy dotyczące wykorzystywania zwierząt w eksperymentach.

14.    Wyjaśnić  „Zasady Humanitarnej metodyki doświadczalnej”, kto je opracował i kiedy?

ZASADA 3R (Russell, Burch – zasada humanitarnej metodyki doświadczalnej, 1959r.):
1.    REPLECMENT – zastąpienie doświadczeń na zwierzętach metodami In vitro (hodowle komórkowe, tkankowe), zastąpienie zwierzętami o niższym stopniu rozwoju ewolucyjnego;
2.    REDUCTION – zmniejszenie liczby zwierząt poprzez lepsze wykorzystanie metod statystycznych;
3.    REFINMENT – zmiana procedury eksperymentalnej na przysparzającą zwierzętom mniej cierpień.

Zasada 3R wyznacza kierunki poszukiwań metod alternatywnych. Poczynając od lat 60tych organizacje humanitarne i rządy poszukiwały metod alternatywnych: finansując je (Europejskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych – uzyskuje także finansowanie, powstało w 1992r.).

15.    Kto napisał i kiedy wydano książkę „Wyzwolenie zwierząt” (Animal Liberation)?

Peter Singer wydaje książkę „Wyzwolenie zwierząt” (Animal Liberation, 1975r.), „Normy moralne nie powinny odnosić się jedynie do ludzi, lecz do wszystkich istot, które zdolne są odczuwać cierpienie”. Stała się ona biblią wielu obrońców praw zwierząt i wegetarian. Jest zwolennikiem eutanazji.

16.    Kto napisał i kiedy „W obronie doświadczeń na zwierzętach”?

Micheal A. Fox – autor „W obronie doświadczeń na zwierzętach: (1986r.);

17.    Co oznaczają metody alternatywne wobec badań na zwierzętach w edukacji i w badaniach naukowych?

METODY BADAWCZE:
•    Eksperymenty na zwierzętach:
- zwierzęta laboratoryjne;
- gospodarskie;
- dzikie;
- hodowlane;
- nie można prowadzić eksperymentów na bezdomnych.
•    Metody alternatywne w edukacji (dotyczące anatomii, fizjologii, chirurgii):
- pokazy filmów, wypożyczanie metod alternatywnych InterNICHE;
- symulacje komputerowe, symulatory, (np. imitacja skóry);
- modele matematyczne;
- zajęcia praktyczne z badań in vitro;
- biblioteka z CD-ROMami, kasetami, modelami, manekinami;
•    Metody alternatywne w badaniach naukowych:
- symulacje komputerowe, modelowanie komputerowe;
- techniki in vitro (hodowle komórek i tkanek), kultury tkanek i komórek;
- modele matematyczne;
- testy substancji toksycznych na ochotnikach;
- komputerowa baza danych;
- funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI);
•    Zwierzęta laboratoryjne – myszy, szczury, świnki morskie, chomiki, króliki, psy, koty, przepiórki oraz zwierzęta naczelne.

Pomimo podobieństw genetycznych między ludźmi a innymi ssakami naczelnymi występują znaczne różnice.!!!

18.    Jakie metody alternatywne stosowane są w edukacji?

•    Metody alternatywne w edukacji (dotyczące anatomii, fizjologii, chirurgii):
- pokazy filmów, wypożyczanie metod alternatywnych InterNICHE;
- symulacje komputerowe, symulatory, (np. imitacja skóry);
- modele matematyczne;
- zajęcia praktyczne z badań in vitro;
- biblioteka z CD-ROMami, kasetami, modelami, manekinami;

19.    „W pewnym momencie psychika zwierząt z niemierzalnej zmienia się w nie istniejącą”. Kto to napisał w jakiej książce w którym roku?

Baernard Rollin – „Krzyk bez echa, świadomość zwierząt, ból zwierząt a nauka” – 1989r.
„W pewnym momencie psychika zwierząt z niemierzalnej zmieniła się w nieistniejącą”. Był profesorem filozofii, uważa, że szczur nie odczuwa bólu, nawet jeśli liczba konwulsji na minutę była miernikiem skuteczności środka przeciwbólowego. Tłumaczono, że są to mechanizmy neurochemiczne powodujące odruch fizjologiczny.

20.    Czym należy kierować się wybierając właściwy gatunek do badań?

DOBÓR ZWIERZĄT DO BADAŃ:
•    Jednakowy wiek;
•    Masa ciała zbliżona (dopuszczalne różnice 10%);
•    Zwierzęta młode: testy podostry, przewlekły, rakotwórczości. Wielogeneracyjny;
•    Zwierzęta dojrzałe płciowo i somatycznie dziewicze: testy ostry, teratogenny i mutagenny;
•    Równa liczba samic i samców w grupie: testy ostry, podostry, przewlekły i rakotwórczości;
•    Ciężarne samice w testach teratogennym i mutagennym;
•    Samice i samce w teście wielogeneracyjnym;
•    Zwierzęta powinny okazywać określone, jednolite cechy rasowe lub szczepowe;
•    Powinny być absolutnie wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych;
•    Powinny odznaczać się brakiem anomalii rozwojowych i wrodzonych oraz małą podatnością nowotworzeni;

Znajomość:
•    Długości okresu naturalnego życia (krzywa śmiertelności);
•    Plenności, płodności;
•    Krzywej wzrostu;
•    Dojrzałości płciowe;
•    Normalnego % przeżywalności miotu do 21 dnia życia oraz do osiągnięcia dojrzałości płciowej;
•    Cech odporności i wrażliwości a warunki środowiskowe;
•    % anomalii.

21.    Jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać wiarygodne wyniki?

Podstawową zasadą badań toksykologicznych jest uzyskanie wiarygodnych , ściśle określonych, pewnych i jednolitych wyników badań na działaniem substancji u zwierząt.

Podstawową zasadą w badaniach jest dążenie do uzyskania wiarygodnych wyników poprzez:
•    Stworzenie optymalnych warunków;
•    Stosowanie odpowiednich metod;
•    Standaryzacja wyników (pozwala na porównanie kolejnych wyników z badań w tym samym ośrodku i testów w różnych ośrodkach.
KOMISJA EKSPERTÓW FAO/WHO stawia wyraźne wymagania techniczne, natomiast wyniki uzyskane w warunkach niestandardowych nie są brane pod uwagę w wielu krajach.

22.    Jaką cechę ważną dla testów rakotwórczości mają Beagle?

Beagle - Łatwe do wychowania, łagodne, odporne na choroby oraz nie wykazujące do późnej starości naturalnych zmian nowotworowych;

23.    Które z ras psów najbardziej przydatne są do badań toksykologicznych?

•    Beagle - Łatwe do wychowania, łagodne, odporne na choroby oraz nie wykazujące do późnej starości naturalnych zmian nowotworowych;
•    Ogary Greyhound – łagodne.

24.    Ile grup zwierząt wprowadza się do testów toksykologicznych?

Liczba zwierząt na koniec doświadczenia oraz liczba grup:
•    30 gryzoni;
•    6-10 psów lub świni;
•    Co najmniej 4 grupy w teście podostrym i 3 grupy w pozostałych.

25.    Jaki wpływ na wyniki ma wykorzystanie w doświadczeniach zwierząt zakażonych i zarobaczonych?

Zwierzęta laboratoryjne zakażone i zarobaczone wykazują niespecyficzne zmiany:
•    Zmiany patologiczne w wielu tkankach i narządach (przewód pokarmowy, wątroba, płuca, śledziona, nerki);
•    Odchylenia w wielu wskaźnikach fizjologicznych.

Maskują one obraz zmian wywołanych działaniem substancji badanej. Utrudnia to prawidłową ocenę toksykologiczną substancji. Narządy ze szczególnością podatnością na zmiany patologiczne to wątroba (zmiany mikroskopowe przy nieznacznych zakażeniach i w obecności substancji szkodliwych w paszy).

26.    Co to jest GERM FREE i w jaki sposób je uzyskujemy?

Do prowadzenia badań z zakresu mikrobiologii, fizjologii trawienia i witaminologii najbardziej przydatne są zwierzęta pozbawione zupełnie drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów GERM FREE.
Uzyskanie miotu przez cesarskie cięcie w warunkach o wysokim standardzie sanitarno – higienicznym – uzyskujemy zwierzęta GERM FREE. Miot przenoszony jest do inkubatora, pomieszczenie to jest czyste i sterylne.


27.    Czym różnią się GERM FREE od zwierząt konwencjonalnych?

Zwierzęta pozbawione flory bakteryjnej posiadają odmienną budowę przewodu pokarmowego i różnią się od zwierząt konwencjonalnych procesami trawienia i torami metabolicznymi niektórych substancji, co wynika z braku flory.


28.    Co to jest SPF lub COBS?

Do badań toksykologicznych najbardziej przydatne są zwierzęta wyhodowane za barierą bakterio ochronną i pozbawione drobnoustrojów chorobotwórczych (tzw. zwierzęta SPF lub COBS ) – Specific Pathogen Free.
Zwierzęta te uzyskuje się od zwierząt GREM FREE, wychowuje się je w sterylnych warunkach po uprzednim zasiedleniu drobnoustrojów niepatogennych z rodziny Lactobacillus, Enterococus, Baderioides) są one niezbędne do prawidłowego przebiegu trawienia n metabolizowania substancji z pokarmu. Nadają się one do testów przewlekłych, teratogennych i podostrych.
SPF – charakteryzuje się niską zachorowalnością lub śmiertelnością o umożliwia przeprowadzenie testów wielo i długoterminowych.

29.    Wymienić rodzaje testów toksykologicznych?

RODZAJE TESTÓW:
•    Testy toksyczności ostrej;
•    Test toksyczności krótkoterminowej (podostry):
Można łaczyć te z „+”.
•    + test toksyczności długoterminowerj (przewlekłej) „i rodzaj”:
•    + test toksyczności długoterminowej – rakotwórczości (kancerogenne)”ii rodzaj”:
Badania dotyczące rozrodu:
•    + test teratogenny
•    Test mutagenny
•    Test rozrodu pojedynczej generacji
•    + test rozrodu wielogeneracyjny – ii i iii pokolenie.
Badania metaboliczne:
Badania właściwości fizykochemicznych:
Badania działania na człowieka:
•    INNE TESTY TOKSYCZNOŚCI:
- toksyczność kumulacyjna;
- toksyczność inhalacyjna;
- toksyczność dla zwierząt gospodarskich i dziko żyjących;
- działanie alergiczne i drażniące;
- badania pozostałości w tkankach;
- test przechodzenia substancji z gleby  roślin  zwierząt  produktów zwierzęcych.
TESTY W OŚRODKACH AKADEMICKICH:

30.    W którym teście ustala się tzw. maksymalny poziom nieefektywny i minimalny poziom efektywny preparatu u zwierząt doświadczalnych?

TEST TOKSYCZNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEJ (PODOSTRY).

31.    Na czym polega test teratogenny?

+ TEST TERATOGENNY - samicom ciężarnym podaje się w różnych ilościach badaną substancję a następnie poddaje się badaniu płody wyjmowane z macicy tuż przed porodem cesarskim cięciem. Płody bada się sekcyjnie, histologicznie i rentgenologicznie. Badania maja ustaloną dawkę embriotoksyczną, liczbę płodów martwych i żywych, zresorbowanych oraz inne dane dotyczące miotów.

32.    Na czym polega test letalnej mutacji?

MUTAGENNY – test letalnej mutacji dominującej. Płody uzyskuje się od sami ciężarnych w 15 dniu ciąży. W teście tym samice kojarzy się z samcami, które uprzednio były żywione przez 2 miesiące paszą skażoną.

33.    Jakie korzyści daje zastosowanie systemowego modelu czynnikowego w porównaniu z modelem klasycznym?

W modelu czynnikowym można zbadać więcej zmiennych niezależnych.

34.    Wymienić najważniejsze elementy prowadzenia eksperymentu żywieniowego?

Technika doświadczalna:
•    Właściwy dobór zwierząt so grupy i liczba zwierząt:
- gatunek, wiek, płeć;
- wyrównanie w grupach doświadczalnych.
•    Właściwe warunki środowiskowe;
•    Regularność podawania wody i karmy;
•    Zbieranie niewyjadków z wydalin;
•    Właściwe zabezpieczenie niewyjadków z wydalin;
•    Właściwe zbilansowanie diet testowych, ich wymieszanie i przechowywanie (kontrolowanie stanu diet testowych).

35.    Jakie najczęściej błędy popełniane są przy analizie wyników?

Najczęściej popełniane błędy przy analizie:
•    Niestosowanie procedury wstępnej weryfikacji wyników;
•    Nie sprawdzenie normalności rozkładu i jednorodności, wariancji;
•    Niewłaściwy wybór metody statystycznej dyskwalifikuje publikację;

36.    Od kiedy obowiązuje zakaz testów produktów końcowych na zwierzętach?

USTAWA 30.03.2001r.
•    Artykuł 4a – zakazuje się w celu spełnienia wymagań niniejszej ustawy przeprowadzania testów kosmetyków na zwierzętach;
•    Artykuł 4b – zakazuje się:
- wprowadzania do obrotów kosmetyków:
    *testowanych na zwierzętach;
    *zawierających składniki lub ich kombinację testowanych na zwierzętach.

Przyjęta w 2003r. 7 zmiana DYREKTYWY wprowadza zakaz testów produktów końcowych na zwierzętach obowiązujący od 11.09.2004r. oraz całkowity zakaz testów substancji kosmetycznych na zwierzętach od momentu, gdy metody alternatywne zostaną zweryfikowane (walidowane) i przyjęte przez prawodawstwo unijne.

37.    Od kiedy będzie obowiązywał zakaz testów substancji kosmetycznych lub ich kombinacji na zwierzętach?

Najpóźniej do 11.03.2009r. muszą ustać wszystkie testy substancji kosmetycznych na zwierzętach (nawet jeśli nie są dostępne metody alternatywne).

38.    Jakie podaje się obszary badań, ale których zakaz testów będzie obowiązywał od 11 marca 2013r? Chyba że do tego czasu nie będą opracowane metody alternatywne?

3 obszary badań w przypadku, których tworzenie alternatywnych testów zajmie więcej czasu, testy alternatywne dla:
- toksyczności powtórnej dawki;
- toksyczności reprodukcyjnej;
- toksykokinetyki.   

39.    Co to jest test Draize’a?

TEST DRAIZE’A:
Polega na wprowadzeniu badanej substancji do oka królika (stopień podrażnienia oczu).

40.    Co to jest fototoksyczność?

FOTOTOKSYCZNOŚĆ:
Testowana reakcja , która po wstępnym porażeniu skóry na pewne substancje chemiczne ujawnia się dopiero po wtórnej ekspansji skóry na UV lub światło widzialne.
Wymagane próby fitotoksyczne jeśli wystąpiły:
•    Oparzenia słoneczne po zastosowaniu leków;
•    Oparzenia słoneczne po kontakcie z roślinami (w miejscu kontaktu z nimi).
Próby te wykonuje się smarując skórę na powierzchni 1,5cm2 czynnikami podejrzanymi o działanie fitotoksyczne i naświetlając te miejsce promieniami UV w dawce 2J/cm2. Test ten nie określa efektów fotogenotoksycznych, fotoalergicznych i fotokancerogennych. Nie umożliwia oceny siły działania fitotoksycznego – WYCHWYT CZERWIENI OBOJĘTNEJ 373.

41.    Jakie pH mają substancje uznawane za żrące?

pH <2,5  i pH>11

42.    Co to jest TER i na czym polega?

Test przez skórnej oporności elektrycznej (TER) z użyciem skóry szczura:
Substancję nanosi się na 24h na powierzchnię naskórkową krążków skóry pobranych od szczurów zabitych w humanitarny sposób.
Substancje żrące są wtedy, gdy ich zdolności do wywołania utraty integralności normalnej warstwy rogowej i czynności ochronnych skóry mierzona jest jako spadek właściwej TER poniżej poziomu progowego (5kW).
Substancje nie drażniące nie powodują spadku TER poniżej wartości progowej.
43.    Na czym polega preparowanie krążków skóry w teście TER?

Preparowanie krążków skóry – zdjąć skórę z grzbietu zwierzęcia, usunąć nadmiar tłuszczu, starannie zeskrobując go ze skóry, umieszcza się na końcu rurki z politetrafluoroetylenu (PTFE). Na koniec rurki należy nasunąć dopasowany gumowy pierścień w celu przytrzymania skóry. Nadmiar tkanki należy odciąć. Połączenie pierścienia z końcem rurki należy uszczelnić wazeliną.

44.    Scharakteryzować 4 fazy przebiegu badań klinicznych?

Przebieg badań klinicznych:
•    FAZA I – ocena bezpieczeństwa testowanego leku;
•    FAZA II – określa się przydatność, skuteczność i bezpieczeństwo preparatu u określonej grupy chorych;
•    FAZA III – określa się związek pomiędzy bezpieczeństwem a skutecznością podczas krótkotrwałego i długotrwałego stosowania leku.
•    FAZA IV – określenie czy lek jest bezpieczny we wszystkich uzyskanych zalecanych przez producenta i dla wszystkich grup chorych. Weryfikacja wcześniej uzyskanych wyników.

45.    Co to jest GCP i jakie korzyści przynosi stosowanie się do jej reguł?

STANDARDY PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH:
•    Reguły Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) – Jednolity standard badań medycznych, etycznych, naukowych.
Korzyści wynikające ze stosowania się do standardów GCP:
•    Postęp w farmakologii i dostęp do nowych terapii;
Ograniczenie liczby  pacjentów w badaniach

46.    Jaka jest procedura prowadząca do rejestracji badania klinicznego?

Aby przeprowadzić badanie kliniczne trzeba:
•    Przygotowanie projektu (planu);
•    Szczegółowa ocena projektu (komisje bioetyczne);
•    Szczegółowa ocena dokumentacji dotyczącej projektu i badanego leku (Centralna Ewidencja Badań Klinicznych – CEBK, rejestracja badania klinicznego);
•    Rozpoczęcie badań po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji bioetycznej oraz zgody Ministra Zdrowia.

47.    Podać rok uchwalenia w Polsce ustawy o doświadczeniach na zwierzętach oraz najnowszej ustawy o ochronie zwierząt?

USTAWA z dn. 21 sierpnia 1997r. o OCHRONIE ZWIERZĄT:
•    Z poprawkami z roku 2003, 2004, 2005.
•    Tekst ujednoliconych opracowano na podstawie Dz. U.
ROZDZIAŁY:
1.    Przepisy ogólne;
2.    Zwierzęta domowe;
3.    Zwierzęta gospodarskie;
4.    Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych;
5.    UCHYLONY – art. 19 i 20;
6.    Zwierzęta wolno żyjące (dzikie);
7.    Transport zwierząt;
8.    Zabiegi na zwierzętach;
9.    UCHYLONY art. 28-32;
10.    Ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt;
11.    Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
12.    Przepisy karne;
13.    Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

48.    Co to jest ECVAM i jakie są jego zadania?

ECVAM: „Europejskie Centrum Do Metod Alternatywnych”:
•    Do realizacji wspierania metod alternatywnych w krajach UE w 1992r. KOMISJA EUROPEJSKA powołała do Życia ECVAM .
ZADANIA ECVAM:
•    Weryfikacja metod alternatywnych (MA);
•    Koordynacja międzynarodowych badań nad uznawaniem MA;
•    Pełnieniu funkcji punktu wymiany informacji;
•    Stworzenie i utrzymanie bazy danych zawierających alternatywne metody badań;
•    Promowanie dialogu między organami legislacyjnymi.

49.    Co to jest ICLAS i jakie są jej cele?

ICLAS:
•    Jest to Międzynarodowa, pozarządowa nie przynosząca dochodów organizacja naukowa, powołana w 1956r. pod auspicjami UNESCO;
•    Celem jest współpraca międzynarodowa w zakresie badań nad poprawą zdrowia ludzi i zwierząt oraz troski o zapewnienie zwierzętom humanitarnej opieki w czasie prowadzonych badań naukowych.

ZADANIA ICLAS:
•    Wspieranie i koordynowanie działań do rozwijających wiedzy o zwierzętach laboratoryjnych;
•    Zbieranie i rozpowszechnianie informacji o zwierzętach laboratoryjnych.

Ostatnio edytowany przez Mycha (2009-01-28 15:04:09)


The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

Offline

 

#2 2009-01-24 09:11:31

Andrzej

Biolog w pełni ;D

3715637
Zarejestrowany: 2007-03-22
Posty: 119
Punktów :   

Re: ZWIERZĘTA W EKSPERYMENTACH I METODY ALTERNATYWNE :P

Jestes WIELKA

Offline

 

#3 2009-01-26 18:43:20

justin

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-16
Posty: 64
Punktów :   

Re: ZWIERZĘTA W EKSPERYMENTACH I METODY ALTERNATYWNE :P

jestes boskAAAAAAA

Offline

 
  • Index
  •  » Pomoce
  •  » ZWIERZĘTA W EKSPERYMENTACH I METODY ALTERNATYWNE :P

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.infstorun.pun.pl www.srk.pun.pl www.shinsoo.pun.pl www.tef.pun.pl www.jedizakon.pun.pl