Biologia AR Szczecin

Forum kierunku Biologia


#16 2009-01-28 14:52:35

Mycha

Biolog w pełni ;D

4273044
Call me!
Zarejestrowany: 2007-01-18
Posty: 122
Punktów :   

Re: Wykłady "Produkcja zwierzęca"

to są materiały z naszych wykładów...częściowo uzupełnione z internetu...bo babka nieskładniowo gada...więc niektóre rzeczy są bardziej usytematyzowane......


The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

Offline

 

#17 2009-01-28 14:54:13

Mycha

Biolog w pełni ;D

4273044
Call me!
Zarejestrowany: 2007-01-18
Posty: 122
Punktów :   

Re: Wykłady "Produkcja zwierzęca"

Wykład 10
„Produkcja zwierzęca
a obciążenie środowiska”
20.01.2009r.

Rośliny paszowe - rośliny uprawne, uprawiane na łąkach i pastwiskach na paszę dla zwierząt hodowlanych. Rośliny te wytwarzają dużą ilość masy zielonej, mają także korzystny dla zwierząt skład chemiczny, działają np. mlekopędnie.

Przygotowanie surowców roślinnych:
•    Produkcja polowa;
•    Suszenie;
•    Transport;
•    Składowanie.

80% produkcji roślinnej przeznaczone na pasze!!!

Obróbka termiczna surowców – wpływa negatywnie na środowisko, ponieważ wydziela się podczas tego procesu bardzo dużo dwutlenku węgla i siarkowodoru.

Produkcja i przetwarzanie surowców mineralnych:
•    PREMIKSY - czyli dodatki witaminowo-mineralne uzupełnione innymi czynnymi biologicznie związkami takimi jak aminokwasy, enzymy, antybiotyki paszowe, kokcidiostatyki, probiotyki, czy barwniki żółtka stanowią niezwykle istotną, choć z reguły niewielką (0,5-2,5%) część mieszanki.

Chemiczna i biochemiczna produkcja substancji bardzo często o dużym stopniu toksyczności.

Przetwarzanie produktów ubocznych z przetwórstwa spożywczego z nakładem energii.

Tworzenie rodzaju kompozycji mieszanek:
•    Wszystko miesza się w elewatorze;
•    Dodaje się trochę lepiszcza , aby dobrze się wymieszały;
•    Dodaje się także różnego rodzaju oleje.

Oddziaływanie mieszanek przy produkcji ma wpływ:
- bezpośredni ;
- pośredni.

Działanie bezpośrednie:
•    Produkcja i emisja pyłów do środowiska;
•    Hałas;
•    Zanieczyszczenia z transportu kołowego;
•    Skażenie wody (mysie urządzeń, mycie taboru);
•    Wytwarzane są ścieki.

Zabiegi stosowane w produkcji pasz roślinnych:
•    Chemizacja;
•    Pestycydy;
•    Nazwożenie.
Nawożenie i pestycydy są potrzebne, ale w odpowiednich proporcjach.
Nie możemy nadmiernie eksploatować tych związków do środowiska.
Naturalnymi nawozami także skażamy środowisko.
Chemizacja służy po to aby zwiększyć produkcję i związku z tym potrzebna jest ochrona środowiska, szukanie innych metod, metod biologicznej uprawy.
W produkcji zwierzęcej i roślinnej uprawia się metodami konwencjonalnymi – ekologiczne rolnictwo.

NATURALNA METODA PRODUKCJI ROŚLINNEJ:
Biotechnologia to mikroorganizmy, które wykorzystuje się i zaszczepia się nimi rizosferę roślin.
Mikroorganizmy mają korzystny wpływ:
- bezpośredni
– pośredni.
W rizosferze są 3 rodzaje mikroorganizmów:
I – bakterie saprofityczne (cudzożywne) – nie szkodliwe dla roślin;
II – patogeny – powodują choroby, szkodzą rośliną;
III – Bakterie wpływające korzystnie na rośliny – odznaczają się tym że dostarczają roślinom składników odżywczych, czynników wzrostowych, produkują antybiotyki i siderofory, które działają na patogeny. Bardzo często te bakterie wykorzystywane są do produkcji preparatów przeciwko szkodnikom.

Bakterie które dostarczają roślinom składników odżywczych i wzrostowych mają bezpośredni wpływ na rośliny:
•    Grupa bakterii, która posiada zespół enzymów redukujących, NITROGENAZA, dzięki czemu bakterie te katalizują redukcję azotu atmosferycznego do jonu amonowego (NH4+) w procesie → wiązania azotu (→ obieg azotu) przez bakterie nazywane diazotrofami, np. Rhizobium;
- Azotobacter;
- Bacillus.
- w roślinach uprawnych Azospirillum
•    Te bakterie mogą w ciągu roku dostarczyć 10-20kgN/ha;
•    Rośliny motylkowe w ciągu roku mogą dostarczyć 150kgN/ha – ponieważ zawierają dużo białka.
•    Składniki wzrostowe dla roślin, które stymulują rozwój korzeni, poza tym usprawniają pobieranie wody przez korzenie, stymulują pobór soli mineralnych z gleby.

Pośredni korzystny wpływ:
•    Antybiotyki i siderofory:
•    Antybiotyki ograniczają rozwój patogenów;
•    Siderofory są to związki organiczne o bardzo małej masie cząsteczkowej.  Są produktami metabolizmu wielu bakterii i grzybów, niektórych sinic (cyjanobakterii) i glonów oraz roślin wyższych. Wypłukuje żelazo III Fe3+ z okolic rizosfery, przyczyniając się do ograniczenia namnażania fitopatogenów, ponieważ rozwój ich zależy od stężenia Fe3+.


The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

Offline

 

#18 2009-01-28 14:54:50

Mycha

Biolog w pełni ;D

4273044
Call me!
Zarejestrowany: 2007-01-18
Posty: 122
Punktów :   

Re: Wykłady "Produkcja zwierzęca"

Wykład 8
„Produkcja zwierzęca a
obciążenie środowiska”
16.12.2008r.

Temat: Gromadzenie i przechowywanie odchodów.

CHLEWNIE SZCZĘŚLIWOŚCI!!!
Zwierzęta utrzymywane na ściółce (bydło, świnie) zapewniają dobrostan.

OBORNIK – odchody zwierzęce wymieszane ze ściółką (słoma, trociny).
GNOJÓWKA – oprócz kału jest też mocz, ścieka do kanałów.
GNOJOWICA – mocz, kał zmieszane z wodą. Gnojowica musi jakiś czas przebywać w odbieralnikach. Jest wtedy gdy zwierzęta są utrzymywane bez ściółki.
POMIOT KURZY – od drobiu, konsystencja stała odchodów.

Wymagania stawiane odbiornikom magazynującym odchody:
•    Muszą mieć wystarczającą pojemność do magazynowania (do czasu wywiezienia);
Nie wolno surowych odchodów wprowadzać do gleby. Ponieważ w odchodach może być dużo patogenów, co powoduje zagrożenie dla ludzi. Przechowywanie aby unieczynnić patogeny.
•    Magazyny muszą być tak skonstruowane, aby te zanieczyszczenia nie przesiąkały do gleby (ścian bocznych, pokrycie, itp.);
•    Odchody stałe obornik przechowuje się na pryzmach. Mogą one być zmagazynowane w obiekcie, które są usuwane w obiekcie, które są usuwane ładowaczami czołowymi. Mogą być magazynowane na zewnątrz albo na polu. Na podłożu na którym on leży nie może przesiąkać do gleby – wybetonowane.

POMIOT – jest stosunkowo łatwy do przechowywania.

Zbiorniki projektowane są w ten sposób aby były wypróżniane raz w roku.
Gnojowicy w zbiornikach nie wolno mieszać.
Zbiorniki muszą być przykryte, aby odory nie były szkodliwe dla ludzi.

Zbiorniki na gnojowice mogą być to:
•    LAGUNY (stawy beztlenowe) – laguny umieszczone są na glinie z podłożem plastikowym;
•    ZBIORNIKI PODZIEMNE – wybetonowane, stalowe, nie mogą one przesiąkać;
•    ZBIORNIKI NASZIEMNE.

Zbiorniki te muszą być przykryte:
•    Pokrycie pływające, np. folia;
•    Sieczka – usypana słoma;
•    Torfy;
•    Klapy;
•    Namioty.

Do zbiorników ze studzienek możemy przepompowywać odchody, możemy także przewozić wozami.
Metodą zagospodarowania nawozów jest wywożenie ich raz do roku.Zagospodarowanie i utylizacja nawozów zwierzęcych.

Utylizacja:
Stosowanie metody obróbki odchodów zwierzęcych:
•    Separacja mechaniczna (filtracja, wirowanie) – oddzielenie części stałych od ciekłych;
•    Napowietrzanie gnojowicy – przebiegają reakcje rozkładu mikrobiologicznego w warunkach tlenowych;
•    Obróbka biologiczna gnojowicy za pomocą osadu czynnego (warunki tlenowe) lub fermentacja metanowa (warunki beztlenowe – PRODUKCJA BIOGAZU);
•    Beztlenowe laguny z gnojowicą;
•    Kompostowanie nawozów stałych (mikrobiologiczny rozkład tlenowy);
•    Fermentacja metanowa nawozów stałych – produkcja biogazu (warunki beztlenowe);
•    Stosowanie dodatków do odchodów zwierzęcych.
UWAGA! Jeżeli odchodów płynnych (gnojowicy) nie zagospodaruje się jako nawozu, prowadzi się oczyszczanie biologiczne ścieków fermowych w warunkach tlenowych (za pomocą osadu uczynnego).

Zagospodarowanie odchodów:
•    Rolnicze (po odpowiednim długim czasie magazynowania);
•    Oczyszczanie ścieków fermowych;
•    Wstępna obróbka  warunki beztlenowe i rolnicze wykorzystanie.


The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

Offline

 

#19 2009-01-28 14:55:19

Mycha

Biolog w pełni ;D

4273044
Call me!
Zarejestrowany: 2007-01-18
Posty: 122
Punktów :   

Re: Wykłady "Produkcja zwierzęca"

Wykład 9
„Produkcja zwierzęca
a obciążenie środowiska”
13.01.2009r.

Równanie bezpośredniego utlenienia:

gdzie CxHyOz jest zastępczą formułą zanieczyszczeń organicznych, a E1 to efekt energetyczny reakcji

Równanie biosyntezy komórek (asymilacji):

gdzie (C5H7O2N)n jest zastępczą formułą substancji komórkowej mikroorganizmów oczyszczających ścieki, a E2 to efekt energetyczny reakcji.

Równanie oddychania podstawowego

E3 to efekt energetyczny reakcji.

W warunkach beztlenowych mikroorganizmy przy rozkładzie produkują BIOGAZ.

Biogaz, gaz wysypiskowy - gaz palny, produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa) a częściowo także ich gnicia powstający w biogazowni. W wyniku spalania biogazu powstaje mniej szkodliwych tlenków azotu niż w przypadku spalania paliw kopalnych.
Skład biogazu                 Składnik [ %]
metan, CH4                     ok. 75%
dwutlenek węgla, CO2                 ok. 25%
azot, N2                         0-0,3
wodór, H2                      1-5
siarkowodór, H2S                   0-3
tlen, O2                         0,1-0,5

Wytwarzanie biogazu:
•    Na składowiskach odpadów biogaz wytwarza się samoczynnie, stąd nazwa gaz wysypiskowy.
•    Biogaz powstaje również w sposób naturalny np. na torfowiskach (głównie z celulozy), nazywamy go wtedy gazem błotnym lub gazem gnilnym.
•    Czasami biogaz określa się jako agrogaz, zwłaszcza jeżeli uzyskujemy go z gnojowicy lub obornika. Z 1m³ gnojowicy można uzyskać w przybliżeniu 20m³ biogazu, natomiast z 1m³ obornika nawet 30m³. Pozostałość po fermentacji stanowi cenny nawóz.
Zastosowanie biogazu:
Biogaz ma szerokie zastosowanie: wykorzystuje się go głównie w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego (ze 100m³ biogazu można wyprodukować około 540-600 kWh energii elektrycznej), jako źródło energii do ogrzewania wody, a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do napędu silników (instalacje CNG).

Rozkład substancji organicznych w warunkach beztlenowych – ilość wydzielonej energii – jest bardzo mało.


Dodatki do odchodów zwierzęcych:
Są to produkty stosowane w studzienkach z odchodami, które powodują:
•    Redukcję emisji gazów do środowiska, zwłaszcza metanu CH4 i siarkowodoru H2S;
•    Redukcje nieprzyjemnych zapachów;
•    Zmianę właściwości fizycznych odchodów tak, czy ich użycie do dalszej obróbki było proste, np. eliminowanie kożucha, redukcja frakcji stałych, usuwanie rozwarstwiania odchodów.
•    Zwiększenie wartości nawozowej odchodów zwierzęcych, poprzez zmniejszenie strat NH3 i zatrzymanie azotu e odchodach a także zwiększenie syntezy komórek mikroorganizmów , co powoduje wzrost zawartości organizmów, dobrze przyswajalnego przez rośliny azotu.
•    Stabilizacja (zmniejszanie mikroorganizmów chorobotwórczych), co powodowane jest zmianą temperatury i pH, w której giną patogeny.

Odpady powstałe w trakcie produkcji zwierzęcej.
W trakcie produkcji zwierzęcej powstaje wiele różnych odpadów, a najważniejsze to:
•    Pestycydy;
•    Produkty weterynaryjne;
•    Oleje i smary;
•    Złom i opony;
•    Opakowania (twardy plastik, cienkie folie, tektura, papier, szkło, palety);
•    Pozostałości pasz;
•    Odpady budowlane ( cement, metal);
•    Padlina.

Większość odpadów to opakowania papierowe i plastikowe. Najbardziej niebezpieczne odpady to lekarstwa z przekroczoną datą ważności. Sposoby postępowania z odpadami w UE są bardzo różne. Istnieją europejskie i krajowe uwarunkowania prawne dotyczące ochrony środowiska i zarządzania odpadami magazynowanymi i wywozu odpadów oraz wtórnego użycia.

Kompostowanie (organiczny recykling) – naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, mrówki, nicienie, etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.
Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biomasy, kompostowanie zapewnia optymalne środowisko, w którym organizmy kompostujące mogą się najlepiej rozwijać. Aby wyżywić najbardziej aktywne mikroby, w skład materii poddanej kompostowaniu muszą wchodzić następujące składniki:
- węgiel,
- azot i tlen z powietrza,
- woda.
Rozkład może mieć miejsce również w przypadku nieobecności któregoś z wymienionych składników, choć będzie znacznie wolniejszy. Przykładowo, możliwy jest rozkład biomasy umieszczonej w szczelnie zamkniętej foliowej torbie, choć nieobecność powietrza spowoduje rozwijanie się bakterii beztlenowych i rozkład beztlenowy.

Kompostowanie znajduje zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie, pozwalając na wykorzystanie odpadków z gospodarstw rolniczych. Wykonuje się je w pryzmach kompostowych. Kompost uzyskany w wyniku tego zabiegu jest nawozem organicznym (naturalnym). Podczas kompostowania zachodzą dwa równoległe procesy biochemiczne:
- mineralizacja,
- humifikacja.

Ostatnio edytowany przez Mycha (2009-01-28 14:57:59)


The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

Offline

 

#20 2009-01-31 23:25:46

Andrzej

Biolog w pełni ;D

3715637
Zarejestrowany: 2007-03-22
Posty: 119
Punktów :   

Re: Wykłady "Produkcja zwierzęca"

Dzięki wielkie!!! Ale przejrzyj sobie Karolina dokładnie notatki bo w treści wykładu nr 7 jest to samo co wykładu nr 8.

Offline

 

#21 2009-02-01 11:19:01

Mycha

Biolog w pełni ;D

4273044
Call me!
Zarejestrowany: 2007-01-18
Posty: 122
Punktów :   

Re: Wykłady "Produkcja zwierzęca"

już poprawiłam .... w tamtej zakładce jest wykład 7 ale to jest 8 i w wykładzie 6 jest wykład 7
MIŁEJ NAUKI


The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.plhelite.pun.pl www.roleplay-maniak.pun.pl www.bakugan-nowa-vestroja.pun.pl www.frag-cs.pun.pl www.straznicyasgaardu.pun.pl